Dojo Name: Wuqionghua Dojo
Main Instructor: Feng Zhao
Branch Chief of IKO-Matsushima
Location: Nanjing, Jiangsu
China 2004-1-10
E-mail : kyokushinnj@hotmail.com
Training times: Tuesday & Friday : 20:00 p.m. to 22:00 p.m.
Sunday : 14:00 p.m. to 16:00 p.m.

 

Dojo Name: Longjiang Dojo
Main Instructor: Feng Zhao
Branch Chief of IKO-Matsushima
Location: Nanjing, Jiangsu
China 2004-1-10
E-mail : kyokushinnj@hotmail.com
Training times: Thursday & Saturday & Sunday : 19:00 p.m. to 21:00 p.m.